Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ποιες υπηρεσιακές μονάδες καταργούνται και ποιων προϊσταμένων λήγει η θητεία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ για την " Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο" οι καταργούμενες υπηρεσιακές μονάδες και λήξη της θητείας των προϊσταμένων τους είναι η παρακάτω:

Άρθρο 22
Καταργούμενες υπηρεσιακές μονάδες και λήξη της θητείας των προϊσταμένων τους

1. Καταργούνται οι κάτωθι αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
α) τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) τα γραφεία φυσικής αγωγής,
γ) τα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης,
δ) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.).
ε) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ ).

στ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.),
ζ) τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),
η) τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γραφεία
Σ.Ε.Π.),
θ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και
ι) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει, αυτοδικαίως, η θητεία των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 1 καθώς και των υπεύθυνων προγραμμάτων:
α) αγωγής υγείας, πο υ προβλέπονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
β) περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 και
γ) πολιτιστικών θεμάτων και μαθητικών καλλιτεχνικών αγώνων, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της 69259/Γ7/16-9-2003 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β ' 1321).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου