Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Νομοθεσία – Υποστηρικτικό υλικό – σχολεία - Βιβλιογραφία.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 τ. Α/17.6.1996)
- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Σκοπός - περιεχόμενο, σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοίκηση των σχολείων (κεφ. Ι, άρθρα 34, 35, 36, 37).
- Ίδρυση Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) (κεφ. Β, άρθρα 5, 6, 7).

Νόμος 2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78Α/14.3.00)
- Θέματα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και μειονοτικής εκπαίδευσης (κεφ. Α, άρθρο 9).

Υπουργική Απόφαση αρ. ΣΤ/11 (Φ.Ε.Κ. 171Β/18-3-96)
- Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης στο ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Υπουργική Απόφαση αρ. Φ 10/35/Γ1/1058 (Φ.Ε.Κ. 1143 τ.Β / 29-10-98)
- Μετατροπή και μετονομασία δημόσιων σχολείων σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Υπουργική Απόφαση αρ. Φ10/20/Γ1/708 (Φ.Ε.Κ.1789 Β/28-9-99)
- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων.

Νόμος 2790/00 (Φ.Ε.Κ. 24Α/16.2.2000)
- Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση, Εκπαίδευση - Πολιτισμός (κεφ. Ε, άρθρο 11).

Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. 99540/Γ1/16-9-2003
- Εφαρμογή Προγράμματος «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων κι Αλλοδαπών Μαθητών» - το Έργο με μια ματιά.

Υπουργική Απόφαση αρ. Φ.821/21 Ι / 3403 / Ζ 1 (Φ.Ε.Κ. 48 / 16.1.2004 τ.Β΄)
- Συγκρότηση και λειτουργία αποκεντρωμένων γραφείων του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης.
Υπουργική Απόφαση αρ. Φ.821/2722Ι/116648/Ζ1/15.10.2004
- Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα αποκεντρωμένα Γραφεία του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. στη Θεσσαλονίκη

Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ανά νομό και βαθμίδα εκπαίδευσης (στοιχεία επικοινωνίας)
http://www.ipode.gr/default.asp?V_ITEM_ID=891&V_LANG_ID=6

Αρχές λειτουργίας σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισμικό, θα πρέπει ο αριθμός των παλιννοστούντων και / ή αλλοδαπών μαθητών να πλησιάζει το 45% του συνολικού αριθμού.
Τα σχολεία αυτά ακολουθούν το κανονικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και έχουν ως στόχο:
• Να προσφέρουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες
• Να λαμβάνουν μέτρα διορθωτικού χαρακτήρα όσον αφορά τη δημιουργία κλίματος ισότητας
• Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και την πολυμορφία – να καλλιεργούν την αλληλο-αποδοχή
• Να καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στη μάθηση:
• Να αξιοποιούν το πολιτισμικό και γλωσσικό πλούτο που φέρουν οι μαθητές
• Να προωθούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τοπική κοινωνία όπου ανήκουν
Η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή μετατροπή δημόσιου σχολείου σε σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προβλέπεται από το Νόμο 2413/96. Σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του ίδιου νόμου, στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία όμως με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., είναι δυνατό να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους. Έτσι, είναι δυνατό να εφαρμόζονται στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ειδικά αναλυτικά προγράμματα με δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων, μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών και μειωμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη.

Συνημμένα αρχεία (http://www.ipode.gr/default.asp?V_ITEM_ID=894&V_LANG_ID=6)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου