Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ, Π.Δ. Ή ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
1)
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-9-1985), Κεφ. Β’, άρθρα 16 & 7,8,9 και Κεφ. Θ’, άρθρ. 31 & 7, 8

Λόγοι μετάθεσης

Τυπικά προσόντα για μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία

Καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετά από πενταετή παραμονή σε σχολεία της ίδιας πόλης
2)
Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄/30-12-1988) άρθρο 5 & 1,2,3,4,5

Εξουσιοδότηση για ρύθμιση με Προεδρικό διάταγμα ειδικότερων θεμάτων μεταθέσεων

Δικαίωμα μετάθεσης μετά τη λήξη απόσπασης εξωτερικού
3)
Ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α’/11-5-1995) άρθρο 47 & 3

Κατά προτεραιότητα μετάθεση εκπαιδευτικού συζύγου δικαστικού λειτουργού
4)
Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄/18-2-1999) άρθρα 14, 15

Δικαιούχοι καταβολής εξόδων μετάθεσης και μετακίνησης στους μετατεθέντες
5)
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’/14-3-2000) άρθρο 8 & 3

Υποβολή αίτησης μετάθεσης των εκπαιδευτικών που ήταν αποσπασμένοι σε μονάδες του εξωτερικού
6)
Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) άρθρο 9 § 2

Χορήγηση μονάδων οργανικής θέσης σε περίπτωση απόσπασης στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις και Γραφεία Π.Ε.

Χορήγηση μονάδων του πλησιέστερου σχολείου του φορέα απόσπασης σε άλλες περιπτώσεις απόσπασης σε φορείς
7)
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄/20-11-2003) άρθρο 1 & 8

Πρόταξη στους πίνακες μεταθέσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας
8)
Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄/1-4-2005) άρθρο 21

Απαγόρευση μετάθεσης των διορισμένων στα δυσπρόσιτα σχολεία του Ν. 1143/1981 πριν τη διετία
9)
Ν. 3402/05 (ΦΕΚ 258 Α’/17-10-2005) άρθρο 17

Πρόταξη στους πίνακες μεταθέσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
10)
Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄/7-4-2006) άρθρο 6 § 1,2 § 3

Προϋποθέσεις για ένταξη τριτέκνων σε ειδική κατηγορία μεταθέσεων
11)
Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α’/21-6-2006) άρθρο 14

Προϋποθέσεις για μεταθέσεις-τοποθετήσεις στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος υπηρεσίας τους λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής
12)
Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄/2-10-2008) άρθρα 16, 21 και άρθρο 20 & 1.1, 1.2., 1.3.

Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Μεταθέσεις συνιστώμενων κλάδων ΠΕ 61, 71, 11.01 σε ΚΕΔΔΥ.
13)
Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Β΄/8-3-1996)

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ
14)
Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄/22-5-1997)

Τροποποίηση του ΠΔ 50/1996
15)
Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α’/9-3-1998 και διόρθωση στο ΦΕΚ 262 Α’/27-11-1998

Τροποποίηση του ΠΔ 50/1996 ως προς τη χορήγηση μορίων μετάθεσης και σε άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών που έχουν την επιμέλεια άγαμων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) εκτός από τους έγγαμους που είχε προβλεφτεί
16)
Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α’/3-1-2003)

Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών.
17)
Υ.Α.Φ.27/148/Γ1/160/7-2-1995 (ΦΕΚ 96 Β΄/14-2-1995) άρθρο 5

Διαδικασία μεταθέσεων και προϋποθέσεις μετάθεσης στα Πειραματικά σχολεία που εντάχθηκαν στα Παιδαγωγικά Τμήματα ΑΕΙ
18)
Υ.Α.114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592 Β΄/25-10-2004)

Διαδικασία μεταθέσεων και προϋποθέσεις μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά σχολεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου