Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟΥ ΚΥΣΠΕ

Καραγιάννης Θωμάς Αθήνα Μάρτιος 2010
Αιρετός ΚΥΣΠΕ ΠΡΟΣ
Τηλ:6974750406 Τους συναδέλφους μου
Email Thkaragian@sch.gr εκπαιδευτικούς
Έδρες τους

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Προσλήψεις αναπληρωτών
Οι τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών ανακοινώθηκαν στις 15/3/2010. Προσλήφθησαν αναπληρωτές δάσκαλοι από τον ενιαίο πίνακα Γ΄, χωρίς εκπ/κή προϋπηρεσία με α/α 1944, ημερομηνία κτήσης πτυχίου 15/10/09 και βαθμό πτυχίου 6,19. Νηπιαγωγοί με α/α 1668 και μόρια 25,59 από τον Β΄ πίνακα.
Άγνωστο εάν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις μέχρι το Πάσχα. Σίγουρα πάντως μετά τις διακοπές, γύρω στις 11-13-/4/2010, όπως εκτιμά το αρμόδιο τμήμα των προσλήψεων.
Παραιτήσεις εκπ/κών
Το τελευταίο συμβούλιο που έγιναν αποδεκτές παραιτήσεις εκπ/κών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για λόγους υγείας - κοινωνικούς πραγματοποιήθηκε στις 16/ 3/ 2010. Επόμενο συμβούλιο για παραιτήσεις μετά το Πάσχα γύρω στις 15-20/4/10, οπότε θα είναι ίσως και το τελευταίο μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.
Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι ας εκτιμήσουν το χρονοδιάγραμμα και αναλόγως ας πράξουν.
Ένταξη εκπ/κών σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
(Για άρση κάθε αμφισβήτησης παραθέτω την κείμενη νομοθεσία που ακολουθεί). Δικαιολογημένα αρκετοί συνάδελφοι δυσπιστούν και διαμαρτύρονται, απλά η πάθησή τους δεν εντάσσεται στο σχ. άρθρο.Α. Άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96
1. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.
α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι
• τυφλά,
• κωφά ή βαρήκοα,
• αυτιστικά,
• σπαστικά ή
• πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος,
• λευχαιμία,
• αιμορροφιλία,
• χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης,
• ΑΙDS,
• σύνδρομο DOWN και
• σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής
• καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και
• νόσο του Chron.
Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλους. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους πάσχουν
• από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος,
• λευχαιμία,
• αιμορροφιλία,
• χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης,
• ΑIDS και
• σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής
• καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και
• νόσο του
Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
2. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.

Β. Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
Άρθρο 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17-10-2005 τ.Α')
«Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία».

Γ. (Σκλήρυνση κατά πλάκας)
Παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α

«Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».
Δ.Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand
• Αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
• και την αριθμ. 1/4,5-2-2009 Πράξη του ΚΥΣΠΕ θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996.

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση «η Εκτελεστική Επιτροπή έθεσε το θέμα προς συζήτηση με εισήγησή της στη 217η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ στις 18.9.08, η οποία συνεκτιμώντας τα ανωτέρω αποφάσισε ομόφωνα οι ασθένειες: «Willebrand», «Hodgkin» και «No Hodgkin» εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/96 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ45/τ.Α/8.3.96)

Καραγιάννης Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου