Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 51/29-3-2010) ο νέος νόμος του
Υπουργείου Εσωτερικών, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που προβλέπουν α) τη λήξη της θητείας των διορισμένων Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ), β) το νέο τρόπο συγκρότησης των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ και γ) αλλαγές
στη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Έτσι, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (29 Μαρτίου) έληξε η θητεία των διορισμένων
Μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ (άρθρο 5, παρ. 8 του Ν. 3839/10) και δεν λειτουργούν τα
Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μέχρι της ανασυγκρότησης αυτών. Η ανασυγκρότηση θα
γίνει – κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - μέσα σε τριάντα ημέρες και
η θητεία των Μελών του Συμβουλίου (και των Αιρετών εκπροσώπων) λήγει στις 31/12/10.
Συγκρότηση ΠΥΣΠΕ
Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από (άρθρο 6 παρ.2 του Ν. 3839/10):
Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από Προϊστάμενο
Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από Διευθυντή σχολικής
μονάδας.
Δύο εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α΄, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., οιοποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση Στελεχών Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική Δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία,για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις Διευθυντή σχολείου,Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικού Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δύο τακτικούς Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς Αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως διοικητική εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία σε θέσεις Προϊσταμένου Ολιγοθεσίων (1θ, 2/θ, 3/θ) Δημοτικών σχολείων, Προϊσταμένου Νηπιαγωγείου,Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας και Υποδιευθυντή – Υπεύθυνου Ολοήμερου Τμήματος.
Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3839/10, Ν. 2690/99 και Π.Δ. 1/2003).
Κάθε Συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή.
Η θητεία των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών και των Γραμματέων είναι διετής,
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους (άρθρο 10,
παρ. 3 του Π.Δτος 1/2003).
Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων,εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των
τακτικών μελών.
Ο αναπληρωτής του Προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
Προέδρου. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει
ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3)
τουλάχιστον μέλη τους. Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την
ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.
Οι Πράξεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του
διμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως
την υπογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για
τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση
οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των Πράξεων των Συμβουλίων.
Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα
από αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν.
Η ψηφοφορία των μελών των Συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από
εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
Ο υπάλληλος μπορεί να παρίσταται ενώπιον του Συμβουλίου που κρίνει πειθαρχική
του υπόθεση αυτοπροσώπως ή με συμπαράσταση δικηγόρου ή μόνο δια δικηγόρου
(άρθρο 162 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
3839/10).
Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις
αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.
2690/99).
Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να
απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή
διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός
τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε ως και τέταρτου
βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα
σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερόμενους (άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2690/99).
Απρίλιος 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου