Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης»

Δημητρακόπουλος Γιώργος
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά
(εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.)
Τηλ. επικοινωνίας 6977–747439
http://users.sch.gr/dimitrako
ιευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης»
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί αυτές τις ημέρες σε πολλές σχολικές μονάδες με
αφορμή το πρόγραμμα της «αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου». Καθημερινά
γινόμαστε δέκτες παραπόνων και διαμαρτυριών συναδέλφων για «πιέσεις» που ασκούνται
από μερίδα Σχολικών Συμβούλων με σκοπό τη συμμετοχή δύο σχολικών μονάδων στο
πρόγραμμα αυτό, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο (αρ. 50313/Γ1/5-5-2010) της
Υφυπουργού Παιδείας, καθώς και για την αποστολή Πρακτικών των Συλλόγων Διδασκόντων
που δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό.
Με το παρόν σημείωμα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα «αγωνιώδη»
ερωτήματα των συναδέλφων, παραθέτοντας πρώτα την ισχύουσα νομοθεσία.
Νομικό πλαίσιο
Α. Νόμος 3848/2010
Στις 19 Μαΐου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 3848/10, ο
οποίος στο άρθρο 32 και με τίτλο «Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των
σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών», προβλέπει:
«Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους
εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά» (άρθρο 32, παρ. 1 του Ν.
3848/10). «Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την
οποία αξιολογούνται…» (άρθρο 32, παρ. 2 του Ν. 3848/10). «Η εφαρμογή των
διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά από το σχολικό έτος
2010−2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
(άρθρο 32, παρ. 6 του Ν. 3848/10).
Β. Εγκύκλιος (αρ. 50313/Γ1/5-5-2010)
Στις 5 Μαΐου και χωρίς, ακόμη, να έχει ψηφιστεί ο ανωτέρω νόμος, η Υφυπουργός
Παιδείας αποστέλλει εγκύκλιο στις σχολικές μονάδες με θέμα: «Αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας», η οποία - μεταξύ άλλων - προβλέπει:
http://users.sch.gr/dimitrako 2
«1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα εντοπίσουν, μέχρι τέλος Μαΐου, δύο (2) τουλάχιστον σχολικές
μονάδες κατά προτεραιότητα, από αυτές που εκτιμούν μετά από σχετική συνεννόηση
με το ιευθυντή της σχολικής μονάδας, ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σε
περίπτωση που περισσότερες σχολικές μονάδες εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα υπάρξει
συνεννόηση με τις Δ/νσεις Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και την
Επιστημονική Επιτροπή.
2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα ενημερώσουν σε παιδαγωγικές συναντήσεις τους
/ντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων, τα οποία εκδήλωσαν
ενδιαφέρον. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για την «αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης».
3. Οι σχολικές μονάδες θα αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στην εν λόγω
διαδικασία, σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου ιδασκόντων. Στη συνεδρίαση
καλείται και ο Σχολικός Σύμβουλος, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Σύλλογο Διδασκόντων.»
Εφαρμογή του Νομικού πλαισίου
Σε εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου, επισημαίνουμε:
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική (εξού και η διατύπωση για
σταδιακή εφαρμογή από το σχολικό έτος 2010-2011).
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτελεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την
ίδια τη σχολική μονάδα (σημείο 1 της εγκυκλίου).
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ενημερώνουν τους Διευθυντές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό των σχολείων, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον (σημείο 2 της εγκυκλίου).
Ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου ιδασκόντων απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις
όπου σχολικές μονάδες ακολούθησαν τα δύο σημεία (1 και 2) της εγκυκλίου.
Είναι αυτονόητο, πως ακόμη και οι σχολικές μονάδες που εκδήλωσαν αρχικά
ενδιαφέρον, μπορούν να αρνηθούν με απόφαση του Συλλόγου ιδασκόντων
τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα (σημείο 3 της εγκυκλίου).
Κατόπιν όλων των παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι:
1. Ο Σύλλογος ιδασκόντων - και μόνο - αποφασίζει για τη συμμετοχή στο
Πρόγραμμα της αυτοαξιολόγησης.
2. Οι σχολικές μονάδες που θα αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα
– αν υπάρξουν και μόνο αυτές - έχουν υποχρέωση να αποστείλουν στο Σχολικό
Σύμβουλο είτε το Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων είτε έγγραφο του Διευθυντή ή
Προϊσταμένου αυτών με την επίκληση της σχετικής Πράξης.
3. Από καμιά διάταξη νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση για σύγκληση του
Συλλόγου Διδασκόντων σε σχολικές μονάδες που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον, πολύ
δε περισσότερο για αποστολή Πρακτικού με τα επιχειρήματα όσων διαφώνησαν.
Υ.Γ. Αν επιθυμούν - η ιοίκηση και η Παιδαγωγική Καθοδήγηση - να
πληροφορηθούν για τις θέσεις των εκπαιδευτικών στο ζήτημα της αυτοαξιολόγησης δεν
έχουν παρά να διαβάσουν την απόφαση της ΔΟΕ (10/5/2010), η οποία ΟΕ αποτελεί τη
συλλογική έκφραση των εκπαιδευτικών της Π.Ε.
31 Μαΐου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου