Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ενημέρωση για Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Ενημέρωση για Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
Α. )ιαδικασία μεταθέσεων εντός της ίδιας Περιοχής
Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις μεταθέσεις και
τοποθετήσεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στα ΠΥΣΠΕ, ύστερα από την ψήφιση του νέου
νόμου και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
α) Κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας Περιοχής προηγούνται οι εκπαιδευτικοί των
ειδικών κατηγοριών οι οποίοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους και ακολουθούν οι υπόλοιποι
εκπαιδευτικοί. Η προτεραιότητα των πολυτέκνων θα εφαρμοστεί για τελευταία φορά στις μεταθέσεις
εντός της ίδιας Περιοχής, καθότι από την επόμενη σχολική χρονιά η προτεραιότητα θα ισχύει μόνο για
τις μεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή (άρθρο 30, παρ. 3, εδ. β’ του Ν. 3848/10).
β) Όπως ορίζεται στο άρθρο 30, παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 3848/10 «Η υποχρέωση της διετούς
πραγματικής υπηρεσίας αφορά την οργανική θέση στην οποία θα μετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα
από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010−2011 και μετά». Τούτο σημαίνει πως η υποχρέωση αυτή
αφορά τους εκπαιδευτικούς που θα υποβάλλουν αίτηση για μετάθεση – οριστική τοποθέτηση τα
επόμενα σχολικά έτη, αρχής γενομένης από τον επόμενο Νοέμβριο. Κατ’ αναλογία, στις τωρινές
μεταθέσεις – τοποθετήσεις θα ισχύσει η διαδικασία και η μοριοδότηση που προβλέπεται στο Π.Δ. 50/96.
γ) Οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση γίνονται –
όπως και στη Γενική Αγωγή - σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν.
3699/08).
ΣΗΜΕΙEΣΗ: Η διαδικασία των τριών Φάσεων που ακολουθείται στις μεταθέσεις – οριστικές
τοποθετήσεις, καθώς και η ισχύουσα μοριοδότηση περιγράφονται αναλυτικά στο «Εγκόλπιο του
Εκπαιδευτικού» (έκδοση 2008), το οποίο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο
http://users.sch.gr/dimitrako
Β. Αποσπάσεις σε Φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Όπως μας ενημέρωσε ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ, οι αποσπάσεις σε Φορείς και Υπηρεσίες θα
πραγματοποιηθούν - πιθανότατα - μεταξύ 10 και 15 Ιουνίου, ενώ οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
μετά τις 25 Ιουνίου. Οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι (άρθρο
31, παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/10):
Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για
τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.
Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι
προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα.
Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την
πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.
Ο χρόνος απόσπασης σε Φορείς και Υπηρεσίες δεν θεωρείται - πλέον - ότι διανύθηκε
στην οργανική θέση.
24 Μαΐου 2010
http://users.sch.gr/dimitrako

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου